PROGRAM DE MANAGEMENT UNIVERSITAR

Perntru perioada 2016 – 2020

ACTIUNE, RESPONSABILITATE SI PERFORMANTA

  România se află, în prezent, în perioada implementării unui lung și anevoios proces de reformare a învăţământului superior, în general, respectiv a învăţământului economic superior, în special. Acest proces este determinat, pe de o parte, de aplicarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 și care a fost modificată de mai multe ori, generând dificultăți suplimentare în cadrul procesului de management performant, iar, pe de altă parte, de necesitatea implicării mai profunde a învăţământului economic superior în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

   Două dintre cele cinci obiective ale Strategiei Europa 2020 vizează activitatea universităţilor, și anume: cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, respectiv educaţia. În acest context, se urmărește mărirea volumului investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare (care trebuie să reprezinte 3% din PIB-ul Uniunii Europene), respectiv creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani.

    Este de menționat faptul că această reformă vizează toate componentele învăţământului economic superior, respectiv: asigurarea unui management universitar transparent prin participarea la alegerea echipelor manageriale a tuturor cadrelor didactice și de cercetare, respectiv a studenților reprezentanți în senatele universitare și în consiliile facultăților; creşterea responsabilităţii universităților pentru alegerea și susținerea domeniilor de studii de licenţă, masterat, doctorat și postdoctorat, care să răspundă necesităţilor economiei româneşti şi care să se încadreze în tendinţele europene din domeniu; îmbunătățirea calităţii şi credibilităţii învăţământului economic superior, care să facă faţă concurenţei puternice înregistrate pe piaţa educaţională din Uniunea Europeană, şi nu numai; promovarea activităţilor de cercetare (cu accent pe cercetarea aplicativă) şi de consultanţă, care să asigure soluţii viabile pentru problemele ce apar la nivel micro şi macroeconomic pe plan național, regional și european; promovarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în mediul universitar etc.

     Academia de Studii Economice din Bucureşti face parte din categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, care organizează studii universitare şi cercetare ştiinţifică în domeniile ştiinţelor economice, administrative și socioumane, fiind considerată, în prezent, cea mai importantă instituție de învățământ superior economic din țară și una dintre cele mai cunoscute și credibile universități economice din Sud-Estul Europei. Pregătirea universitară a studenților este realizată în cadrul ciclurilor de licenţă, masterat, doctorat și postdoctorat. Totodată, universitatea noastră organizează programe de formare continuă, de formare pedagogică, de studii academice postuniversitare, precum și programe de tip MBA (Master Business Administration) și EMBA (Executive Master of Business Administration).

      În cei peste 100 de ani de existenţă, Academia de Studii Economice din Bucureşti a dobândit un real prestigiu naţional şi internaţional. De-a lungul timpului, multe dintre cadrele didactice și mare parte dintre absolvenţii universității noastre s-au afirmat ca personalităţi de seamă, devenind profesori şi cercetători în prestigioase universităţi din lume, membri ai Academiei Române și ai altor foruri științifice din țară și străinătate, respectiv ai unor structuri administrative private și publice, parlamentare, guvernamentale și diplomatice. Diplomele dobândite la absolvirea universității noastre constituie garanţia unui ridicat nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifică, fiind în acord cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, ceea ce le permite deținătorilor lor o prezență notabilă în mediul economic și al administrației publice din Europa şi din lume.

       Ne propunem ca Academia de Studii Economice din Bucureşti să devină o instituție publică transparentă, competitivă, responsabilă și implicată în mediul economico-social, capabilă să dea răspunsuri pertinente cerințelor pieței muncii. Universitatea noastră trebuie să răspundă provocărilor actuale care se ridică în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale obiective: creșterea și avansarea cunoașterii; educarea studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe student și pe rezultatele învățării; angajabilitatea socială, prin propunerea unor soluții problemelor care apar în economia românească și cea europeană.

        Academia de Studii Economice din Bucureşti are ca viziune asumarea rolului complex de pol regional de educaţie şi de cercetare ştiinţifică avansată în domeniul ştiinţelor economice, administrative și socioumane, la nivelul Europei Centrale şi de Sud-Est, care să ofere soluţii inovative și eficiente pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii, în contextul exigenţelor unei economii globale.

         Această viziune se bazează pe promovarea unei autentice culturi a calităţii, pe crearea, diseminarea şi valorificarea cunoştinţelor de vârf, pe implicarea proactivă a tuturor membrilor comunităţii universitare şi pe promovarea unor parteneriate funcţionale, performante şi benefice la nivel naţional şi internaţional.

          Repoziționarea universității noastre într-un nou context și o altă perspectivă internațională, ne obligă să admitem faptul că suntem în fața unor noi provocări legate de competiția internă și internațională pe piața de formare și de cercetare academică. Din această perspectivă trebuie să abordăm construcția relațiilor internaționale luând în considerare aspectele de natură politică și strategică. Misiunea ce decurge din politica publică implementată prin legea educației naționale se referă la participarea activă la construcția spațiului european al învățământului și al cercetării și, fără îndoială, aceasta trebuie să fie una din prioritățile viitorului mandat.

           Poziționarea Academiei de Studii Economice trebuie să fie una transparentă și eficace. Aceasta poate fi realizată pe baza creării unor mecanisme de cunoaștere specifice și validate proactiv. Dezvoltarea relațiilor internaționale constituie un avantaj esențial în valorizarea și creșterea atractivității globale a programelor noastre de studii și de cercetare.

            Un obiectiv major al comunității Academiei de Studii Economice pe termen mediu și lung este acela de a urca în clasamentele universităților naționale și internaționale. O cât mai bună clasare îi poate întări poziția de lider național în domeniul economic și de administrație publică, dar îi poate aduce și o poziție concurențială puternică pe piața universităților de științe economice din Sud-Estul Europei. Este evident că pentru atingerea acestui obiectiv, universitatea noastră trebuie să aibă o strategie bazată pe dezvoltarea componentei sale de cercetare și inovare științifică. Obiectivele legate de resursa umană și dezvoltarea instituțională contribuie indirect la realizarea obiectivelor legate de strategia universității.

             La nivel național, Academia de Studii Economice din București face parte din Consorțiul „Universitaria”, în cadrul căruia, împreună cu Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara, s-au desfășurat, pe bază de parteneriat, importante programe și proiecte comune. Acest Consorțiu este considerat, în mediul universitar, ca fiind un parteneriat de elită, cele cinci universități membre având puncte de vedere comune promovate în rândul celorlalte universități și aduse în atenția instituțiilor publice abilitate în domeniul învățământului superior.

              Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucureşti este de a produce şi disemina cunoaştere la nivelul exigenţelor unei economii globale, deosebit de complexe şi dinamice, caracterizate printr-o concurență puternică. Această misiune se realizează prin:

              • creșterea performanţelor în educaţie şi cercetare, în domeniile ştiinţelor economice, administrative și socioumane, pe baza standardelor internaţionale aplicabile în domeniu;
              • asigurarea unui portofoliu diversificat, creativ şi flexibil de programe de studii şi a unui  mediu de instruire şi de învăţare care să favorizeze dezvoltarea competenţelor și aptitudinilor profesionale, sociale şi culturale aşteptate de beneficiari;
              • asigurarea unui portofoliu semnificativ de servicii specializate pentru comunitate, care să răspundă, în mod concret şi eficient, provocărilor lumii contemporane şi care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale, regionale și europene;
              • asigurarea unui mediu de lucru care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a tuturor membrilor comunităţii universitare (cadre didactice, cercetători și studenți) şi să contribuie la creșterea capacității acestora de a răspunde rapid provocărilor mediului economico-social și să ofere soluții responsabile și relevante problemelor cu care se confruntă economia națională și cea europeană.

              Valorile esenţiale pe care se sprijină viziunea și misiunea noastră sunt profesionalismul, calitatea, credibilitatea, performanța și etica. Aceste valori trebuie să fie definitorii, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru studenţi, atât pentru activitatea de cercetare, cât şi pentru cea didactică. Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi propune să formeze adevărații profesionişti în domeniile în care pregăteşte studenţi, considerând că numai în acest mod poate să-şi îndeplinească menirea pe care o are faţă de societate.

               Academia de Studii Economice din Bucureşti are ca avantaj competitiv un nivel ridicat de calitate al programelor universitare de licență, masterat, doctorat, postdoctorat şi al celor de cercetare, caracterizate printr-un nivel calitativ sporit, recunoscute pe piaţa forţei de muncă, atât pe plan naţional, cât şi pe cel internaţional. Ne propunem o îmbunătățire constantă a acestui nivel de calitate pentru a asigura creșterea competitivității și a performanțelor absolvenților noștri și întărirea notorietății publice a universității noastre.

                Obiectivele pe care trebuie să și le asume Academia de Studii Economice din Bucureşti ca parte integrantă a Strategiei de dezvoltare, pentru perioada 2016-2020, sunt următoarele :

                • Universitate de cercetare avansată şi educaţie.
                • Universitate internaționalizată.
                • Areal educaţional în care se promovează un climat de muncă colegial și sănătos şi un parteneriat real cu studenții care să genereze performanţe înalte în educaţie şi cercetare.
                • Universitate proactivă față de noile cerințe ale mediului economico-social.
                • Universitate cu grad înalt de motivare bazată pe performanţă.

                În vederea integrării în spaţiul comun european al cercetării şi educaţiei, Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi propune următoarele obiective strategice:

                • Consacrarea Academiei de Studii Economice din Bucureşti drept una dintre cele mai importante universități de cercetare avansată şi de educaţie din țara noastră.
                • Promovarea unui sistem de management performant, participativ și transparent.
                • Îmbunătățirea ofertei educaţionale prin creșterea calității și relevanței practice a programelor de studii din domeniile științelor economice și administrației publice și consolidarea și promovarea unor programe de studii din domeniul sociouman.
                • Consolidarea relațiilor de parteneriat create în cadrul Consorțiului „Universitaria” și promovarea unor parteneriate funcţionale și eficace cu universităţi prestigioase din străinătate.
                • Promovarea unui învăţământ universitar centrat pe student și a unui învățământ axat pe cunoaștere.
                • Promovarea unor programe interne de formare profesională pentru dezvoltarea carierei universitare.
                • Dezvoltarea și consolidarea unei culturi organizaţionale a excelenţei.
                • Dezvoltarea durabilă a cercetării ştiinţifice prin promovarea laturii sale aplicative.
                • Dezvoltarea competenţelor și abilităţilor de cercetare ale cadrelor didactice și cercetătorilor prin pârghii de natură financiară şi administrativă. Crearea unui cadru adecvat pentru desfășurarea cercetării științifice, prin asigurarea infrastructurii durabile a procesului de cercetare și inovare științifică.
                • Susținerea acțiunilor relevante și de interes social ale studenților, inclusiv prin diversificarea şi îmbunătăţirea pachetului de servicii sociale oferite acestora.
                • Asumarea unui rol activ al universităţii noastre în relaţia cu mediul economico-social prin extinderea și aplicarea rezultatelor cercetării în cadrul diferitelor organizații economice.
                • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și al cadrelor didactice prin consolidarea și dezvoltarea incubatoarelor de afaceri ale ASE.
                • Diversificarea ofertei pentru programele de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii.

                Pentru atingerea obiectivelor strategice, în perioada 2016–2020, propunem următoarele direcții de acțiune:

                • îmbunătăţirea calităţii procesului educațional şi orientarea către cerinţele pieţei muncii;
                • consolidarea excelenţei în cercetare ştiinţifică şi inovare;
                • recunoaşterea, valorizarea şi dezvoltarea capitalului uman;
                • consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale;
                • creșterea implicării studenţilor în managementul universităţii și îmbunătățirea condițiilor sociale ale acestora;
                • consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu mediul economico-social;
                • modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și îmbunătăţirea capacităţii de finanțare a universității;
                • îmbunătățirea imaginii şi vizibilității universităţii;
                • promovarea unui management performant, participativ și transparent.

                Realizarea obiectivelor ce revin Academiei de Studii Economice din Bucureşti presupune practicarea unui stil de management flexibil, transparent și participativ. Din acest punct de vedere, subliniem și rolul studenţilor, ca parte a comunității academice, reprezentată prin Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București şi organizaţiile studenţeşti legal constituite, în creșterea performanței manageriale în universitate, aceștia având posibilitatea să-şi expună şi să-şi susţină propriile idei şi proiecte.

                 Piaţa programelor de studii universitare cunoaşte în prezent două provocări majore: amplificarea concurenţei din partea instituţiilor de învăţământ superior naționale și internaţionale şi asigurarea sustenabilității finanţării universităților (în prezent studiile superioare economice sunt subfinanțate din fonduri publice, fiind necesară și atragerea de fonduri private). Acțiunile principale privind îmbunătăţirea calităţii procesului educațional şi orientarea către cerinţele pieţei muncii, pentru perioada 2016-2020, sunt următoarele:

                 • Menținerea și consacrarea Academiei de Studii Economice din Bucureşti în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie. Monitorizarea programelor de studii şi susţinerea acestora pentru a se menţine în categoria A, în cadrul următorului proces de ierarhizare și clasificare a universităților.
                 • Trecerea la un învăţământ competitiv, creativ și aplicativ, orientat către formarea de aptitudini şi competenţe cerute pe piaţa forţei de muncă (bazat pe studii de caz, vizite de studiu, creativitate şi motivare).
                 • Promovarea criteriilor de evaluare și ierarhizare a universităţilor şi a programelor de studii în rândul cadrelor didactice și cercetătorilor științifici, în scopul asigurării finanțării publice.
                 • Obţinerea unor finanţări europene, în vederea realizării unor studii privind evoluţia cerinţelor de pe piaţa muncii, care să stea la baza reanalizării şi ajustării programelor de studii universitare, pregătirii specifice a studenţilor şi anticipării ofertei educaţionale complementare.
                 • Actualizarea periodică a planurilor de învăţământ ținând cont de recomandările consiliilor consultative ale facultăților (formate din reprezentanții mediului de afaceri și social, îndeosebi absolvenți ai universității noastre, manageri ai diverselor companii), pentru creşterea angajabilităţii studenţilor după finalizarea studiilor universitare sau în timpul acestora.
                 • Extinderea organizării programelor de licenţă, masterat şi doctorat cu predare în limbi străine, în colaborare cu universităţi partenere din ţară şi străinătate pentru atragerea de studenți străini.
                 • Dezvoltarea de programe de masterat competitive pe plan naţional şi internaţional,  concomitent cu asigurarea continuităţii programelor de masterat de pregătire profesională, organizate numai de universitatea noastră sau în parteneriat cu universităţi străine prestigioase.
                 • Descentralizarea programelor de masterat organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe bază de bugete proprii.
                 • Susţinerea procesului de acreditare a şcolilor doctorale şi postdoctorale la nivel naţional şi internaţional. Promovarea interdisciplinarităţii în cadrul programelor doctorale şi stimularea desfăşurării acestor studii în cotutelă, mai ales cu cadre didactice din  universitățile din țară și străinătate.
                 • Îmbunătăţirea calitativă a activităţii Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, în concordanță cu bunele practici europene, inclusiv prin respectarea structurii granturilor doctorale și îmbunătățirea activităţii şcolilor doctorale prin aplicarea unui management participativ al conducătorilor de doctorat.
                 • Stimularea și îndrumarea participării studenților doctoranzi la conferințe și publicații de calitate prin crearea unei baze de date (la nivelul fiecărei școli doctorale și al universității) cu conferinţele relevante care se desfășoară în timpul anului universitar.
                 • Îmbunătățirea metodologiei de admitere la programele de doctorat, inclusiv prin creșterea transparenței procesului de admitere. Solicitarea de către fiecare școală doctorală, înainte de a publica temele de cercetare scoase la concurs, a unor posibile teme de cercetare avansată din partea mediului de afaceri privat și a instituțiilor publice din România care să poată constitui subiectul unor teze de doctorat cu relevanță practică accentuată.
                 • Susținerea și dezvoltarea Bucharest Business School (BBS), care găzduiește cele mai prestigioase programe de MBA (Româno-Canadian, Româno-German și Româno-Francez), pentru a deveni un centru de excelență în formarea managerilor de top la nivel național și regional.
                 • Dezvoltarea de noi parteneriate strategice cu prestigioase Școli de Business din lume (în special universități din SUA, Canada, Germania, Marea Britanie și Franța) pentru întărirea poziției BBS în topurile internaționale de profil.
                 • Sprijinirea obținerii acreditărilor EQUIS (European Quality Improvement System), AMBA (Association of Master of Business Administration), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) și EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) și dezvoltarea de programe și proiecte integrate și relevante, dedicate viitorilor lideri de business din administrația publică și profesioniștilor de top, adaptate noilor provocări ale mediului de afaceri global.
                 • Încurajarea organizării și funcționării unor echipe interdisciplinare în interiorul departamentelor care să fie finanțate de organizațiile economice din mediul privat de afaceri. Aceste structuri ar trebui să beneficieze de suportul financiar consistent al entităților respective și să ofere servicii educaționale într-un parteneriat autentic.
                 • Crearea unui mecanism transparent pentru atragerea şi menţinerea elitei academice în universitate, indiferent de vârstă.
                 • Implicarea universităţii noastre în stabilirea criteriilor naționale de evaluare a cadrelor didactice și cercetătorilor științifici din domeniile științelor economice, administrative și socioumane.
                 • Consolidarea programelor de masterat desfăşurate în parteneriat cu mediul de afaceri și implicarea absolvenților universității, aflați în poziții decizionale în cadrul unor companii, în dezvoltarea de astfel de programe adaptate nevoilor concrete din cadrul respectivelor companii, în particular, și ale pieței muncii, în general.
                 • Asigurarea stabilității sistemului de evaluare internă a cadrelor didactice, în sensul respectării unei corelaţii juste între cele două componente de bază ale activităţii acestora (activitatea didactică şi cea de cercetare).
                 • Armonizarea valorii indicatorului număr de studenți pe un cadru didactic cu valoarea medie înregistrată în UE și optimizarea numărului de studenți pe serii și pe grupe. Asigurarea unei structuri optime a numărului de studenți pe cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat și postdoctorat).
                 • Încurajarea personalului didactic în vederea publicării online, pe platformele create în acest sens, a suporturilor de curs și a materialelor științifice dedicate dezvoltării personale și profesionale a studenților.
                 • Continuarea susţinerii financiare a procesului de creștere a nivelului de pregătire pedagogică, în principal pentru cadrele didactice care doresc să predea în limbi străine.
                 • Identificarea unor spații corespunzătoare, în Clădirea Mihai Eminescu, pentru asigurarea unui număr optim de laboratoare destinate seminariilor de limbi străine.
                 • Atragerea unui număr mai mare de cadre didactice de la universităţile partenere din Europa şi din alte ţări pentru a susţine prelegeri la programele de licenţă şi masterat.
                 • Susținerea departamentelor şi consiliilor facultăţilor pentru includerea unor discipline noi în planurile de învăţământ, în concordanţă cu bunele practici europene şi internaţionale și cu noile cerințe ale pieței muncii (cursuri pentru dezvoltarea personală și a competențelor sociale și relaționale).
                 • Susţinerea introducerii unor cursuri de metodologia cercetării ştiinţifice, care să dezvolte abilităţile de documentare ale studenţilor, de gândire critică, capacitatea de elaborare a proiectelor proprii de cercetare, de susţinere publică a lucrărilor ştiinţifice, de redactare a lucrărilor ştiinţifice destinate publicării etc.
                 • Promovarea disciplinei „Antreprenoriat” și introducerea acesteia în toate planurile de învățământ de la programele de licență sau masterat (cel puțin ca disciplină opțională).
                 • Revitalizarea departamentului responsabil cu programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și diversificarea ofertei pentru astfel de programe, prin realizarea de parteneriate cu organizații de profil.
                 • Revizuirea conţinutului fișelor disciplinelor, în contextul internaționalizării universității, atât pentru programele de licenţă, cât şi pentru programele de masterat, în sensul: corelării conţinutului disciplinelor cu calificarea universitară oferită la absolvire; eliminării riscului  suprapunerilor de teme; includerii în bibliografia obligatorie a unor lucrări de specialitate de circulaţie internaţională, monografii, studii de caz etc.
                 • Consolidarea și îmbunătățirea sistemului de desfășurare a practicii pe bază de convenţii încheiate între facultăți, organizaţii economice de profil şi studenți, precum și consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor durabile cu partenerii din mediul de afaceri și sociali implicaţi în cadrul programelor de practică a studenţilor.
                 • Programarea activităților didactice la programele de masterat (în special cele profesionale) după orele 16.30 sau în weekend, pentru a le permite studenților acestor programe să participe la activitățile didactice și să desfășoare și activități lucrative.
                 • Facilitarea interacțiunii dintre studenți și secretariatele facultăților prin utilizarea unor instrumente online, precum și prin modificarea programului de lucru cu publicul (care să includă cel puțin de două ori pe săptămână intervalul orar 16.00-20.00).
                 • Susținerea dezvoltării celor trei centre de învățământ la distanță (București, Buzău și Piatra Neamț).

                  Activitatea de cercetare științifică și inovare are o importanță deosebită în asigurarea și creșterea prestigiului universităților, confirmată și prin rolul major pe care aceasta l-a avut (și îl va avea cu siguranță) în procesul de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studii, în urma căruia Academia de Studii Economice din București a fost inclusă în categoria universităților de cercetare avansată și educație. Acțiunile principale privind activitatea de cercetare științifică și inovare, pentru perioada 2016-2020, sunt următoarele:

                  • Elaborarea unui program privind îmbunătățirea activității de cercetare şi inovare din Academia de Studii Economice din Bucureşti, care să vizeze reorganizarea cercetării ştiinţifice din universitatea noastră, în vederea creşterii componentei sale internaţionale şi asigurării aplicabilităţii rezultatelor obţinute.
                  • Îmbunătățirea activității Unității pentru Managementul Cercetării, care să corespundă actualelor cerințe ale pieței cercetării științifice naționale și europene și nevoilor specifice ale cercetătorilor și cadrelor didactice.
                  • Susţinerea financiară transparentă a cadrelor didactice și cercetătorilor (prin plata cheltuielilor de deplasare şi a taxelor de participare, în limita fondurilor disponibile) în vederea participării la conferințe internaționale de prestigiu, care să asigure creșterea vizibilității universității noastre și să contribuie la obținerea finanțării publice suplimentare.
                  • Adaptarea platformei actuale de raportare a rezultatelor științifice la cerințele de raportare utilizate de unitățile din subordinea și coordonarea ministerului de resort pentru finanțarea învățământului superior și pentru evaluarea internă a cadrelor didactice.
                  • Identificarea oportunităţilor de elaborare şi implementare a proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale (inclusiv pentru proiectele cu finanţare europeană) și informarea periodică a membrilor comunității cu privire la aceste oportunități.
                  • Continuarea premierii articolelor publicate în reviste cu Scor Relativ de Influență (SRI) mai mare de 0.25, conform prevederilor legale în vigoare.
                  • Susţinerea revistelor editate de Academia de Studii Economice din București în vederea indexării în baze de date internaţionale, în special ISI. Fiecare revistă indexată ISI cu factor de impact va fi finanțată pe baza unei metodologii specifice de finanțare.
                  • Remunerarea activităţii de cercetare cu impact important în ierarhizarea naţională şi internaţională a universităţii, cu accent pe activitatea de cercetare care s-a concretizat în publicații științifice din zona roșie sau galbenă de indexare științifică, necesară  pentru o mai bună poziționare a universității noastre în clasamentele de profil.
                  • Evaluarea şi restructurarea centrelor de cercetare prin stabilirea de indicatori de performanţă care să includă și capacitatea de atragere a resurselor financiare din proiecte de cercetare interne şi internaţionale a acestora. Alocarea resurselor financiare pentru membrii centrului se va face numai în funcție de rezultatele obținute de aceștia (stabilite pe baza criteriilor de evaluare).
                  • Consolidarea activităților centrelor de cercetare existente şi asigurarea unor relații mai strânse cu școlile doctorale și încurajarea implicării studenţilor de la programele de masterat şi doctorat în activităţi de cercetare interdisciplinare aplicative, prin crearea de echipe mixte de cercetare (cadre didactice şi studenţi).
                  • Îmbunătățirea relațiilor dintre Unitatea pentru Managementul Cercetării, Consiliul pentru Studiile Universitare de  Doctorat şi şcolile doctorale.
                  • Încurajarea semnării de contracte de cercetare cu mediul de afaceri și cu administrația publică, astfel încât rezultatele cercetării să poată fi utilizate de societăţile comerciale şi instituțiile publice și recunoaşterea acestora în evaluarea performanţelor cadrelor didactice şi cercetătorilor.
                  • Finanţarea din venituri proprii a temelor de cercetare de interes major pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti.
                  • Invitarea unor personalități din domeniul științelor economice, administrative și socioumane pentru susținerea unor conferințe în cadrul școlilor doctorale și a masteratelor de cercetare și pentru dezvoltarea de proiecte comune de cercetare.
                  • Încheierea de parteneriate cu universități prestigioase din străinătate în domeniul cercetării. Aceste parteneriate trebuie să creeze un sistem de schimburi de profesori, în scopul de a ține prelegeri științifice și de a participa la proiecte comune. Academia de Studii Economice din București trebuie să creeze posibilitatea financiară și administrativă de a avea profesori invitați care să aducă un plus de cunoaștere.
                  • Desfășurarea unor seminarii ştiinţifice la nivelul fiecărui departament, în cadrul cărora se vor supune dezbaterii studii ştiinţifice realizate de membrii departamentului. Scopul acestor întâlniri este dialogul ştiinţific între membrii departamentului, stimularea intelectuală prin prezentarea şi dezbaterea de idei.
                  • Implicarea bibliotecii în susținerea activității de cercetare științifică și inovare prin creşterea numărului de publicaţii achiziţionate, dezvoltarea fondului de carte electronică (e-books), achiziţia de baze de date științifice specifice fiecărui domeniu de cercetare, achiziționarea de licențe pentru diverse programe software specializate și dezvoltarea schimbului interbibliotecar intern și internațional de publicaţii.
                  • Extinderea accesului la revistele științifice și bazele de date internaționale în care sunt indexate acestea prin cumpărarea de abonamente care dau acces nerestricționat la aceste baze de date științifice.
                  • Dezvoltarea unor servicii moderne de bibliotecă orientate pe nevoile specifice de informare, cercetare şi documentare ale comunității academice.
                  • Asigurarea vizibilității Bibliotecii Academiei de Studii Economice din București în plan național și internațional prin participarea la Catalogul Național Partajat dezvoltat de rețeaua de biblioteci din România și prin afilierea la catalogul internațional WorldCat.
                  • Elaborarea unor programe de orientare și ghidare pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și de formare a deprinderilor de căutare și utilizare a informațiilor.
                  • Continuarea dezvoltării bibliotecii prin accesarea fondurilor structurale, prin crearea și implementarea Sistemului integrat de gestionare a fondului de publicaţii în timp real.
                  • Continuarea organizării unor serii de evenimente culturale pe teme care contextualizează problematica provocărilor europene contemporane în cadrul Centrului de Documentare Europeană, Biblioteca Academiei de Studii Economice din București fiind coordonator naţional al reţelei EDC Europe Direct, coordonată de către DG COMM Bruxelles și Reprezentanța Comisiei Europene la București.
                  • Reînființarea unei săli de lectură în imobilul de învățământ din strada Mihail Moxa care să fie folosită de cadrele didactice și studenții de la facultățile care au sediul în acest imobil.
                  • Încheierea de parteneriate şi menţinerea unor bune relaţii cu Academia Română, institutele naţionale de cercetare şi staţiunile de cercetări în vederea participării la proiecte de cercetare naționale și internaționale.
                  • Realizarea unor parteneriate avantajoase cu furnizori de informații statistice relevante (Eurostat, Institutul Național de Statistică, Bursa de Valori București, Registrul Comertului, ministerele de resort etc), pentru accesul membrilor comunității universitare la informații relevante cu potențial ridicat de a fi transformate în informații utile pentru lucrări științifice și didactice.
                  • Susţinerea, împreună cu Fundația ASE, a acordării premiilor de excelenţă pentru activitatea de cercetare şi inovare, atât pentru cadre didactice, cât și pentru studenți.
                  • Stimularea participării studenţilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat la activitatea de cercetare, prin îmbunătăţirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi participarea acestora în colective de cercetare, la simpozioane, conferinţe sau competiţii naţionale şi internaţionale.
                  • Încurajarea participării doctoranzilor şi a cadrelor didactice la competiţiile pentru burse de cercetare doctorală şi postdoctorală în ţară şi străinătate.

                   Capitalul uman reprezintă componenta principală care stă la baza funcționării eficiente și eficace a unei organizații economice, indiferent de profil. Performanța Academiei de Studii Economice din București este realizată prin eforturile și rezultatele individuale ale tuturor membrilor săi, cadre didactice, cercetători, studenți și personal tehnico-administrativ. Însă, pentru a obține rezultatele așteptate, un management performant, participativ și transparent trebuie să întreprindă o serie de acțiuni concrete privind recunoaşterea, valorizarea şi dezvoltarea personală a membrilor comunității universitare, dintre care cele mai importante pentru perioada 2016-2020 sunt următoarele:

                   • Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților specifice cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților, personalului didactic auxiliar şi nedidactic și personalului tehnico-administrativ.
                   • Crearea unui climat de muncă prietenos și colegial în cadrul căruia cadrele didactice, cercetătorii și studenții să fie tratați cu respect de către celelate categorii de angajați ai universității noastre (se impune schimbarea atitudinii unor angajați față de profesori și studenți).
                   • Promovarea și acordarea gradațiilor de merit și a sporurilor salariale cadrelor didactice, cercetătorilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic și personalului tehnico-administrativ pe criterii de performanţă specifice fiecărei categorii de personal.
                   • Îmbunătățirea veniturilor cadrelor didactice prin descentralizarea bugetelor programelor de masterat și stabilirea unui cuantum optim pentru plata cu ora.
                   • Creșterea cu 150% a valorii drepturilor de autor obținute de cadrele didactice care publică lucrări academice în Editura ASE.
                   • Susţinerea departamentelor și facultăților pentru atragerea în învăţământ a celor mai buni absolvenţi de la programele de doctorat și postdoctorat din domeniile științelor economice, administrative și socioumane.
                   • Stimularea performanțelor cadrelor didactice și de cercetare, prin suportarea costurilor deplasărilor și a taxelor de participare la conferințe internaționale, în limita fondurilor alocate.
                   • Susținerea demersurilor Sindicatului Academica A.S.E privind aprobarea de către ministerul de resort a sporului de doctorat pentru colegii care nu beneficiază de acest spor.
                   • Susținerea demersurilor Sindicatului Academica A.S.E privind aprobarea de către Parlamentul României a plății drepturilor salariale rezultate din aplicarea hotărârilor judecătorești și pentru cadrele didactice nemembre de sindicat (care nu au primit, până în prezent, aceste drepturi).
                   • Creșterea transparenței în cadrul procesului de participare a membrilor comunității la proiectele cu finanţare europeană nerambursabilă obținute de universitate.
                   • Punerea unui accent deosebit în cadrul evaluării cadrelor didactice pe calitatea activității didactice şi a produselor educaţionale oferite studenţilor, pe lângă activitatea de cercetare ştiinţifică.
                   • Organizarea anuală a „Galei Premiilor Academiei de Studii Economice din București” în care să fie recunoscută, apreciată și stimulată implicarea și activitatea membrilor comunității universitare (studenți, cadre didactice, personal tehnico-administrativ) și a altor persoane care au contribuit la creșterea prestigiului și performanței Academiei de Studii Economice din București.
                   • Organizarea unor întâlniri festive pentru felicitarea colegilor ce ocupă posturi didactice prin concurs.
                   • Susținerea membrilor comunității pentru participarea la proiecte de întărire a capacităţii administrative în instituţiile publice (inclusiv prin susținerea acestora pentru ocuparea unor funcții de conducere pe bază de competențe).
                   • Acordarea suportului Academiei de Studii Economice din București pentru activități desfășurate în afara universității noastre, în cadrul asociațiilor profesionale și de cercetare, prin realizarea unui set de proceduri care să permită desfășurarea de activități în universitate de către aceste asociații în condiții avantajoase pentru ambele părți.
                   • Realizarea unei structuri optime de personal la nivelul universității și în cadrul compartimentelor tehnico-administrative și stimularea manifestării unui comportament profesionist al personalului administrativ.
                   • Eficientizarea comunicării prin realizarea de întâlniri periodice ale conducerii universității cu cadrele didactice din departamentele fiecărei facultăţi care au drept scop centralizarea problemelor care apar în vederea soluționării lor şi pentru transmiterea principalelor decizii luate de Consiliul de Administraţie.
                   • Finanţarea, cu precădere din surse europene, a unor programe de mobilităţi pentru cadrele didactice în vederea actualizării cunoștințelor transmise studenţilor şi îmbunătăţirii metodelor de predare.
                   • Realizarea anuală a unui studiu cu privire la satisfacţia angajaţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (atât cadre didactice, cât și personal administrativ) și valorificarea și integrarea rezultatelor acestuia.
                   • Încheierea unor parteneriate pentru crearea de facilități financiare din partea băncilor pentru cadrele didactice, personalul administrativ și studenți.
                   • Încurajarea participării personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la programe de formare continuă.
                   • Acordarea, în continuare, a bonurilor de masă pentru angajații universității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
                   • Luarea în considerare a propunerilor conducerii departamentelor și a facultăților pentru menținerea cadrelor didactice şi de cercetare în universitate, după împlinirea vârstei de pensionare.
                   • Extinderea spaţiului destinat cabinetelor de lucru pentru cadrele didactice conducătoare de doctorat și coordonatoare de contracte de cercetare, prin finalizarea construcției clădirilor din strada Occidentului și Piața Romană nr. 7.
                   • Acordarea statutului de profesor emerit, după pensionare, cadrelor didactice care au contribuit substanţial la formarea studenţilor şi doctoranzilor, la creşterea prestigiului universităţii, la producţia ştiinţifică de înaltă calitate, în conformitate cu prevederile legale.
                   • Acordarea, după pensionare, a diplomelor de merit pentru personalul administrativ.
                   • Dezvoltarea de programe sociale, cu implicarea membrilor comunităţii, menite să consolideze imaginea instituţiei noastre în mediul social.
                   • Susținerea unor competiţii sportive şi artistice interfacultăţi, în scopul dezvoltării sentimentului de apartenenţă la comunitatea academică.
                   • Încurajarea sindicatelor pentru repoziționarea lor în universitate și comunicarea deschisă, permanentă cu acestea.
                   • Continuarea încheierii de protocoale cu universități din țară, pentru efectuarea unor schimburi de locuri de cazare, la munte și la mare, pentru angajații Academiei de Studii Economice din București.
                   • Continuarea acordării de către Academia de Studii Economice din București a locuinţelor de serviciu pentru propriii angajaţi.
                   • Extinderea și diversificarea serviciilor în restaurantul cu circuit intern de la parterul clădirii S. Cihoschi, prin organizarea de evenimente deosebite pentru angajații și studenții universității.
                   • Continuarea acordării de locuri de cazare pentru angajaţii Academiei de Studii Economice din București (contracost) în spațiile din provincie care aparțin universității, special amenajate în acest scop.

                    O abordare strategică a procesului de educație și de cercetare implică și dezvoltarea unor mecanisme de internaționalizare, pentru ca studenții și cadrele didactice din universitatea noastră să fie conectate la stilul, gradul de modernitate și dezvoltare profesională similare celor din universitățile de prestigiu. Acest tip de abordare implică adaptarea expertizei dobândite la nivel internațional la prioritațile didactice și de cercetare ale fiecărei facultăți și fiecărui departament din universitatea noastră.

                     Recunoașterea internațională a unei universitați de cercetare se construiește și se păstrează cu multe eforturi. Fără o strategie instituțională de internaționalizare, cu obiective, priorități și direcții de acțiune clare și sustenabile, nu ne putem alinia la standardele de predare și de cercetare  de la nivelul celor mai bine cotate universități din lume. În actualul context internațional și al tendinței de a crea o piață educațională europeană, Academia de Studii Economice din București trebuie să-și dezvolte o strategie de dezvoltare a relațiilor internaționale, în conformitate cu istoria și cultura noastră.

                      Universitatea noastră va fi vizibilă internațional printr-un proces continuu și coerent de revizuire și modernizare a fiecărui obiectiv strategic și operațional care ne definește identitatea instituțională. Fiecare dintre aceste obiective are potențialul de a deveni un avantaj competitiv în comparație cu alți competitori de pe piața națională și internațională, prin inovare și flexibilitate.

                       Poziționarea Academiei de Studii Economice din București pe plan internațional poate fi realizată doar prin consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu universitățile partenere de pe plan internațional. Acțiunile principale privind consolidarea și dezvoltarea relațiilor internaționale, pentru perioada 2016-2020, sunt următoarele:

                       • Continuarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat cu universităţile din străinătate, pentru intensificarea mobilităţilor studenţilor și a cadrelor didactice şi de cercetare din Academia de Studii Economice din București, pentru schimb de experiență și promovarea unor programe comune de cercetare ştiinţifică, precum şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale.
                       • Analizarea și actualizarea tuturor protocoalelor de cooperare internaţională prin evaluarea acţiunilor realizate în cadrul acestora şi renunţarea la acordurile internaționale rămase formale.
                       • Încheierea unui parteneriat strategic cu Academia de Studii Economice din Moldova prin care să se consolideze relațiile frățești între cadrele didactice din cele două universități.
                       • Afilierea ASE la reţele universitare internaţionale care să asigure creşterea vizibilităţii internaţionale a universității noastre şi intensificarea cooperării internaţionale.
                       • Susținerea, consolidarea și dezvoltarea unor parteneriate cu universitățile țărilor din jurul României, cum ar fi: Serbia, Turcia, Croația, Bulgaria, Macedonia, Albania, Ungaria, Ucraina, Grecia.
                       • Promovarea membrilor comunității ASE pentru a face parte din delegațiile oficiale ale instituțiilor statului, precum și ale unor organisme ca: asociații profesionale, camere de comerț și industrie etc.
                       • Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu personalitățile ce dețin titlul de Doctor Honoris Causa.
                       • Susținerea, în continuare, a participării studenților și cadrelor didactice la programe de studii și stagii în afara țării ca parte a procesului de internaționalizare prin Programele ERASMUS +, CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), Fulbright, TEMPUS, ERISEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe).
                       • Consolidarea și dezvoltarea unor parteneriate strategice cu universități de prestigiu din Europa (în special Germania, Marea Britanie și Franța), SUA, Rusia, China, Australia și altele.
                       • Dezvoltarea unor Centre de studii pe spații geografice de interes comun prin susținerea inițiativelor venite din partea facultăților, inițierea demersurilor pentru crearea Centrului Confucius și a altor antene ale centrelor culturale din spațiul euroatlantic în universitatea noastră, spijinirea participării în diferite consorții și alianțe pentru accesarea unor programe cu finanțare europeană și internațională (Orizont 2020, programe ale Băncii Mondiale, Programul Operațional Capital Uman etc.), participarea la târguri internaționale de prezentare a ofertei educaționale a universității noastre.
                       • Dezvoltarea capacității instituționale a Direcției de Relații Internaționale prin alocarea de resurse logistice și financiare, inclusiv operaționalizarea sistemului de referenți de specialitate pe diferite zone geografice. Direcția de specialitate va asigura sprijinul necesar tuturor celorlalte direcții din universitate pentru procesul de internaționalizare și va asigura o mai bună fluidizare a circuitului documentelor, prin crearea sistemului de ghișeu unic pentru toate deplasările în străinătate.
                       • Desfășurarea unor evenimente anuale pe diverse teme economice, cum ar fi „Săptămâna Internațională”, în care profesori și studenți de la universitățile partenere pot fi invitați pentru a susține și asista la cursuri, seminarii, conferințe studențești, ateliere de lucru etc.
                       • Creşterea numărului de studenți străini care vin să studieze în Academia de Studii Economice din București, atât din ţările UE, cât şi din alte ţări (în special din Africa de Nord, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală şi de Sud-Est). În acest scop se vor încheia parteneriate cu diferite organizaţii din țară și străinătate pentru atragerea studenților străini, urmărindu-se creşterea veniturilor Academiei de Studii Economice din București.
                       • Dezvoltarea suportului informaţional pentru studenţii străini prin asigurarea accesului (în limbi de circulație internațională) la toate informaţiile referitoare la şcolarizare şi viaţa universitară.
                       • Sprijinirea studenţilor străini pentru integrarea lor în mediul Academiei de Studii Economice din București prin: dezvoltarea unor programe de tutorat, cu sprijinul reprezentanţilor facultăţilor şi ai studenţilor; organizarea de întâlniri semestriale cu reprezentanți ai Uniunii Studenților din Academia de Studii Economice (USASE) și organizarea de evenimente culturale.
                       • Promovarea internațională susținută a ofertei educaționale cu predare în limbi străine (engleză, germană și franceză), astfel încât Academia de Studii Economice din București să atragă mai mulți studenți de peste hotare.
                       • Organizarea de şcoli de vară și cursuri internaţionale cu participarea profesorilor invitați și a studenților din străinătate.
                       • Extinderea prezenţei membrilor comunităţii academice în lumea ştiinţifică și organizații internaţionale, în scopul promovării imaginii universității noastre.
                       • Dezvoltarea programelor de doctorat în cotutelă pentru doctoranzi, având coordonatori științifici din partea unor universităţi străine de prestigiu.

                        Studenții Academiei de Studii Economice din București sunt membri cu drepturi depline ai comunității academice, care trebuie să fie consultați permanent și să fie încurajați să participe activ la asigurarea unui management performant al universității noastre.

                         Parteneriatul cu studenții trebuie sa fie unul perfect funcțional și cu efecte benefice la nivelul fiecărei părți. Studenții reprezintă interesul universității, menirea acesteia de a crea cunoaștere și de a o transfera către ei și către viitor.

                          Acțiunile principale privind activitatea socială și implicarea studenţilor în managementul universităţii, pentru perioada 2016-2020, sunt următoarele:

                          • Receptivitatea totală și disponibilitatea maximă față de propunerile studenților în domeniile de interes academic și încurajarea participării lor în managementul transparent și performant al universității (inclusiv respectarea procentului legal de reprezentativitate a studenților în alegerea funcțiilor de conducere ale universității).
                          • Garantarea burselor şi a altor drepturi financiare legale, pe baza alocaţiilor primite de la bugetul de stat și prin depunerea anuală de proiecte la ministerul de resort pentru accesarea fondurilor de dezvoltare instituțională alocate pentru sprijinirea studenților cu probleme financiare (completate cu contribuţii din venituri proprii, dacă este cazul).
                          • Consultarea studenților privind stabilirea numărului și a cuantumurilor burselor de studiu şi a celor sociale (şi, implicit, a burselor de performanţă şi de merit), în funcţie de alocaţiile bugetare acordate de ministerul de resort.
                          • Creşterea ponderii burselor acordate pe criterii sociale în numărul total al burselor prin depunerea anuală de proiecte la ministerul de resort pentru accesarea fondurilor de dezvoltare instituțională alocate pentru sprijinirea studenților cu probleme financiare și prin alocarea de venituri proprii, dacă este cazul.
                          • Recunoaşterea, prin diplome şi premii, a activităţilor de excelenţă profesională a studenților. Se vor acorda, în continuare, burse de excelenţă pentru cercetare, spirit organizatoric, activitate culturală şi sportivă, în limita fondurilor disponibile.
                          • Suplimentarea numărului de burse oferite de ASE pentru studenţii de la programele de licenţă şi masterat prin alocarea din fonduri proprii a încă 5 burse studenţilor care obțin performanţe deosebite în cercetare, cum ar fi: premiul I la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, participarea la conferinţe internaţionale și publicarea de articole ISI.
                          • Sprijinirea organizării, în fiecare an universitar, a Școlii de vară a Academiei de Studii Economice din București #8211; „Bucharest Summer University”.
                          • Sprijinirea activității Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București (în calitate de membru fondator) și a organizațiilor studențești recunoscute de conducerea universității.
                          • Dezvoltarea activității Centrului de consiliere și orientare în carieră prin creșterea numărului de angajați și îmbunătățirea serviciilor oferite (dezvoltarea parteneriatului cu centrele de carieră ale instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru oferirea de sprijin liceenilor în alegerea corectă a traseului educațional, consilierea unui număr cât mai mare de studenți, organizarea de evenimente de carieră).
                          • Realizarea anuală a unui concurs cu premii pentru studenții de la programele de licență și masterat privind elaborarea de planuri de afaceri viabile. În comitetul de premiere a acestor planuri de afaceri se vor regăsi reprezentanți ai mediului economic privat.
                          • Continuarea dialogului permanent cu studenţii şi organizaţiile acestora. Se vor organiza conferinţe semestriale ale studenţilor constând în adunări generale cu studenţii din universitate și o dezbatere cu studenții anilor terminali de la programele de licenţă privind perspectivele continuării studiilor la programele de masterat.
                          • Organizarea pentru studenți a unor vizite de lucru/schimb de experiență la universități de prestigiu din lume, pentru a cunoaște bunele practici în desfășurarea activităților studențești și îmbunătățirea serviciilor destinate studenților.
                          • Consultarea studenților de către cadrele didactice în vederea stabilirii datelor pentru susținerea exemenelor din sesiune.
                          • Stimularea reprezentării la nivel național și internațional a studenților universității (decontarea cheltuielilor de transport, masă și cazare prilejuite de participarea studenților reprezentanți la aceste activități), în limita fondurilor disponibile.
                          • Promovarea competițiilor și a manifestărilor științifice naționale și internaționale destinate studenților și stimularea participării acestora la astfel de evenimente, în limita fondurilor disponibile.
                          • Oferirea de programe antivirus performante pentru toți studenții locatari în căminele universității, în baza unui parteneriat cu o companie românească de prestigiu internațional.
                          • Informatizarea sistemului de sesizare a problemelor întâmpinate de studenții locatari ai căminelor (caietul electronic de probleme) și managementul informatizat al acestor situații.
                          • Organizarea de seminarii și întâlniri în spațiile Academiei de Studii Economice din București pentru socializare și asigurarea unei coeziuni între cadrele didactice și studenții universității noastre.
                          • Organizarea sesiunii anuale a cercetării ştiinţifice studenţeşti din luna aprilie şi asigurarea sprijinului financiar pentru participarea la Olimpiada Naţională a Asociației Facultăților de Economie din România.
                          • Dezvoltarea, în colaborare cu reprezentanții studenților și compartimentele de profil, a unor mecanisme de incluziune socială și îmbunătățire a performanțelor academice a studenților provenind din medii dezavantajate sau care au nevoi speciale.
                          • Recunoașterea performanțelor academice ale studenților prin realizarea unui program intern de acordare a locurilor gratuite în tabere studenţești în spaţiile proprii de cazare de la Covasna şi Predeal și în cele oferite de organizațiile economice cu care ASE are parteneriate în acest sens.
                          • Evaluarea anuală a activităţii organizaţiilor studenţeşti, în colaborare cu acestea și USASE, şi efectuarea unui clasament, pe baza unor criterii bine definite, care să stea la baza repartizării sediilor, prin încheierea de contracte de comodat cu acestea, și alocării surselor financiare din partea Academiei de Studii Economice din București.
                          • Alocarea unui fond special destinat asociaţiilor studenţeşti cu sediul în ASE pentru finanţarea proiectelor acestora şi organizarea anuală a unui concurs de proiecte pentru distribuirea acestui fond.
                          • Dezvoltarea, în parteneriat cu Banca Națională a României și cu instituțiile de credit private a unor programe de finanțare a studiilor, pentru susținerea studenților care doresc să urmeze cursurile la ASE, dar care nu dispun de resursele financiare necesare.
                          • Oferirea de sprijin în organizarea la începutul fiecărui an universitar a evenimentului „Studenții își salută noii colegi!”, prin care se prezintă universitatea, comunitatea, facilitățile oferite studenților și oportunitățile de dezvoltare personală și profesională.
                          • Susținerea studenților cu probleme sociale, dar și a celor care doresc să dobândească experiență practică prin continuarea și dezvoltarea programului de implicare a studenților în activitățile administrative ale diverselor compartimente, prin intermediul căruia se pot acorda, atât facilități la plata taxelor, cât și recompensarea prin intermediul burselor de campus.
                          • Crearea unei burse a locurilor de voluntariat oferite de organizațiile studențești cu sediul în Academia de Studii Economice din București.
                          • Oferirea de sprijin Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București în realizarea anuală a „Ghidului Studentului”.
                          • Asigurarea sprijinului financiar pentru editarea revistelor şi publicaţiilor studenţeşti, în limita fondurilor disponibile.
                          • Continuarea editării Calendarului studenţilor în care vor fi cuprinse principalele activități studențești, cum ar fi: perioada sesiunilor de evaluare, termenele de plată a taxelor şcolare, de transferuri, reînmatriculări, prelungiri de şcolaritate etc.
                          • Elaborarea și implementarea regulamentului de mobilități ale studenților în cadrul universităților din Consorțiul Universitaria.
                          • Modernizarea sistemului de informatizare a procesului administrativ în relația cu studenții: utilizarea paginii personale pentru cereri adresate facultății (adeverință electronică, situație școlară electronică etc).
                          • Creșterea accesului studenților la evenimente cultural-artistice și sprijinirea acestora în organizarea periodică a unor evenimente de acest tip în spațiile aparținând universității, cu participarea diverselor personalități.
                          • Sprijinirea în organizarea pe perioada vacanței de vară a unor manifestări cultural– artistice și de divertisment în cadrul campusului Belvedere, în colaborare cu organizații și instituții de profil.
                          • Sprijinirea activităților sportive ale studenților, prin organizarea de competiții sportive și finanțarea participării echipelor reprezentative ale studenților la competiții naționale și internaționale, în limita fondurilor disponibile.
                          • Accesul la spațiile ASE, special amenajate pentru activitățile sportive, în baza legitimației de student, în afara orelor didactice de sport, conform unui program prestabilit.
                          • Activarea posturilor de Ofițer de relații cu studenții prin cooptarea studenților interesați în desfășurarea acestei activități, cu posibilitatea de remunerare prin bursă.
                          • Alocarea, în continuare, USASE și asociațiilor studențești a unor spații disponibile pentru organizarea de evenimente destinate dezvoltării profesionale a studenților.
                          • Oferirea de suport logistic pentru organizarea de târguri de job-uri și internship-uri pentru studenți.
                          • Continuarea diversificării meniurilor la cantina studenţească şi adaptarea acestora la cerinţele studenţilor, prin elaborarea planurilor de meniuri pentru o perioadă de patru săptămâni.
                          • Asigurarea funcţionării Cantinei Moxa pentru studenţii şi angajaţii Academiei de Studii Economice din București, prin oferirea de pachete de meniuri diversificate la acelaşi preţ şi efectuarea plăţii prin carduri eliberate de serviciile de specialitate ale universității.
                          • Aprovizionarea cu produse alimentare a Cantinei Moxa pe bază de grafic de aprovizionare, astfel încât să se asigure optimizarea stocurilor de alimente şi, implicit, diminuarea resurselor financiare imobilizate în aceste stocuri.
                          • Intensificarea activităţii Comitetului de cantină, compus din studenţi, şi stimularea membrilor acestuia prin acordarea unor burse din venituri proprii, în schimbul activităţii prestate.
                          • Încheierea unui contract de consultanță cu un medic specialist în nutriție pentru stabilirea unor meniuri echilibrate și diversificate pentru studenți.
                          • Promovarea, împreună cu serviciile specializate, a unor programe de menţinere a sănătăţii studenţilor, pentru combaterea consumului excesiv de alcool, fumatului şi consumului de droguri şi promovarea unui stil de viaţă echilibrat.
                          • Soluționarea, pe cât posibil, a tuturor cererilor de cazare ale studenților pe motive sociale, corelate cu rezultatele profesionale.
                          • Sprijinirea acțiunilor de reciclare a materialelor consumabile, în special a hârtiei și a materialelor utilizate de administrația universității și a studenților din cămine.

                           În condițiile unui mediu economic internațional dinamic și complex cu multiple crize financiare radicale se reconfigurează semnificativ economiile naționale și se redefinesc competențele solicitate de piața muncii. Din această perspectivă, universitatea noastră își adoptă și dezvoltă o atitudine antreprenorială, în concordanță cu misiunea și viziunea asumate.

                            În acest sens, ne propunem să consolidăm și să încheiem acorduri strategice cu mediul economico-social care să aibă următoarele direcții esențiale: oferirea de programe de studii adaptate nevoilor curente și de perspectivă ale companiilor, oferirea de stagii de practică anuale și de alte programe de dezvoltare în carieră pentru studenți, desfășurarea de proiecte de cercetare aplicativă și implementarea rezultatelor, organizarea unor evenimente de business comune. Acțiunile principale pentru relația cu mediul economico-social, pentru perioada 2016-2020,  sunt următoarele:

                            • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al cadrelor didactice, studenților și personalului tehnico-administrativ. În acest sens, Academia de Studii Economice din Bucureşti își propune să devină o universitate antreprenorială, capabilă să identifice şi să dezvolte activităţi  care să asigure finanţare din surse diverse şi să diminueze dependenţa de finanţarea de la bugetul statului.
                            • Constituirea unor echipe de specialiști pe domeniile de interes ale universității noastre care să genereze puncte de vedere ale Academiei de Studii Economice din București cu privire la politicile economice și administrative promovate de țara noastră.
                            • Promovarea unei elite de cercetători vizibili în peisajul economic intern. Pe plan intern, Academia de Studii Economice din București trebuie să-și redefinească poziția de reper al gândirii economice în comunitatea practicienilor și teoreticienilor din economie. Este necesar ca, din punct de vedere științific, Academia de Studii Economice să fie o voce de luat în seamă de orice instituție sau entitate publică sau privată din România.
                            • Implicarea activă a universității noastre în dezvoltarea locală și regională prin încheierea de parteneriate cu autoritățile publice locale pentru derularea unor proiecte comune finanțate din fondurile structurale, elaborarea unor studii și analize pentru comunitățile locale. Academia de Studii Economice va avea în vedere o mai mare implicare la nivelul comunităților locale din Regiunea Bucuresti-Ilfov și în Regiunea Sud-Muntenia.
                            • Realizarea unor parteneriate cu mediul de afaceri şi administraţia publică pentru implementarea de proiecte menite să contribuie la creșterea competitivității organizațiilor economice partenere. Participarea ASE la înființarea de clustere pe domenii de activitate și asigurarea unui rol activ în cadrul acestora.
                            • Continuarea organizării, de către ASE, a Forumului „Dezvoltare durabilă și antreprenoriat” și atragerea tuturor facultăților în acest demers, cu rolul de a aduce la masa dezbaterilor cu caracter practic mediul universitar, cel economic privat și reprezentanții administrației publice.
                            • Elaborarea, de către Academia de Studii Economice, a unui raport anual oficial independent (similar unei Cărți Albe) cu privire la situația din mediul de afaceri din România (principalele domenii relevante). Acest raport oficial poate beneficia de parteneriate importante cu instituții relevante în colectarea datelor aferente mediului de afaceri (Institutul Național de Statistică, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară etc).
                            • Elaborarea unui barometru periodic cu privire la percepția legată de calitatea mediului de afaceri din România, la problemele acestuia, la evoluția sa în viitorul apropiat și publicarea rezultatelor acestuia (online și clasic).
                            • Promovarea și dezvoltarea Incubatorului de Afaceri al universității pentru tineri antreprenori (studenți și cadre didactice), inclusiv prin crearea și dezvoltarea de noi întreprinderi (start-up) și susținerea acestora până la lansarea pe piață. Înființarea în cadrul Incubatorului de Afaceri a unui birou de consiliere pentru studenții sau cadrele didactice care vor să-și inițieze și să-și dezvolte o afacere.
                            • Inițierea demersurilor pentru obținerea președinției Asociației Facultăților de Economie din România de către Academia de Studii Economice din București și consolidarea parteneriatelor cu universităţile şi facultăţile care oferă programe de studii universitare în domeniile economie şi administraţie publică, pentru elaborarea în comun a strategiilor de modernizare a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, de promovare şi susţinere a profesiei de economist.
                            • Continuarea asigurării locurilor de internship pentru studenți (plătite și neplătite), respectiv mărirea numărului și cuantumului de burse private acordate studenților universității noastre.
                            • Sprijinirea constituirii de Consilii Consultative la nivelul fiecărei facultăți formate din organizațiile economice reprezentative pe fiecare domeniu de activitate care să aibă rolul de a discuta/analiza/dezbate și colecta propuneri cu privire la planul de învățământ, conținuturile disciplinelor sau cu privire la aspectele practice ce ar trebui introduse în suporturile de curs și seminar. Membrii acestui consiliu pot participa în calitate de invitați la ședințele Consiliilor facultăților.
                            • Încheierea unui parteneriat strategic cu Blocul Național Sindical (BNS) care să aibă ca principale obiective următoarele: promovarea ofertei educaționale a ASE în cele 300 de licee cu care BNS are parteneriate; implementarea de activități de orientare și consiliere în carieră, conform realităților pieței muncii; realizarea și administrarea în comun a unui sistem de stagii de practică și internship-uri pentru studenți și proaspăt absolvenți; asigurarea de locuri de practică pentru studenți în companiile afiliate BNS; consolidarea competențelor și abilităților profesionale în vederea unei integrări facile la locul de muncă a abolvenților de studii superioare, precum și pentru recuperarea deficitului de productivitate pe care un tânăr îl manifestă la primul loc de muncă (conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior); monitorizarea tinerilor absolvenți de studii superioare pe întreg procesul de tranziție de la școală la viața activă prin administrarea contractelor de stagiu; atragerea de fonduri prin participarea la proiecte finanțate din fonduri naționale și europene; asigurarea de asistență tehnică pentru Guvern sau alte structuri internaționale; realizarea de propuneri alternative la politicile publice promovate de administrația publică și susținerea acestora în comun; desfășurarea în comun de activități culturale și sportive.
                            • Dezvoltarea parteneriatului cu Asociaţia Absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ALUMNI), pentru efectuarea de studii de piaţă privind angajarea absolvenţilor  Academiei de Studii Economice din București şi pentru crearea unui sistem de cultivare a relaţiilor cu absolvenţii, în spiritul modelului american şi vest-european.
                            • Extinderea colaborării cu mediul de afaceri pentru stabilirea competenţelor ce trebuie formate viitorilor absolvenţi, precum şi pentru efectuarea stagiilor de practică de specialitate.
                            • Dezvoltarea colaborării cu organizaţiile patronale, pentru a impune Academia de Studii Economice din București ca reper al certificării formării permanente a absolvenţilor de studii economice și administrative.
                            • Încurajarea parteneriatului public-privat pentru inițierea și dezvoltarea de proiecte și activități în comun.

                             Desfășurarea în condiții optime a activităților didactice și de cercetare poate fi asigurată printr-o bună gestionare și dezvoltare a infrastructurii universității și asigurarea finanțării corespunzătoare a acestor activități. Acțiunile principale privind gestionarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea capacității de finanțare a universității, pentru perioada 2016-2020, sunt următoarele:

                             • Utilizarea, în condiții de eficiență maximă, a infrastructurii Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Optimizarea și eficientizarea alocării spaţiilor disponibile ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru desfășurarea, în cele mai bune condiții, a activităților specifice și asigurarea unor venituri suplimentare.
                             • Îmbunătăţirea condiţiilor de acces la reţeaua de internet şi sondarea companiilor cu capacitate mare de furnizare de astfel de servicii în vederea încheierii unor parteneriate pentru eficientizarea accesului la internet.
                             • Dezvoltarea unui sistem transparent de înmatriculare, gestionare și monitorizare a studenților și absolvenților prin intermediul sistemelor infomatice proprii conectate la sistemele naționale integrate (Registrul Matricol Unic și Componenta Studenți, Absolvenți și Piața Muncii-SAPM).
                             • Dezvoltarea accesului la platformele online existente (SIMUR, SIMCE, online.ase.ro, pagina personală a studenţilor, pagina personală a profesorilor) pe baza unor aplicaţii pentru telefonia mobilă, precum și reducerea suprasolicitării serverelor ASE în sesiuni prin introducerea unui sistem de notificare automată (schimbarea orei de desfăşurare a unei activităţi didactice, publicarea notelor, alerte cu privire la momentul momentul depunerii unor cereri de către studenți, referate și documente administrative etc.).
                             • Eficientizarea aplicației SIMUR prin: rezolvarea mai operativă a neconcordanțelor; intensificarea demersurilor de legalizare a arhivelor electronice; sincronizarea acestei aplicaţii cu alte programe (cum ar fi programul de cazare a studenţilor și de evidență a debitorilor) și acordarea de consultanță pentru implementarea în alte universități.
                             • Asigurarea finanțării procesului de modernizare a tehnologiilor didactice prin înnoirea tehnicii de calcul, a serverelor și logisticii necesare desfășurării optime a activității din universitatea noastră
                             • Continuarea finanțării pentru finalizarea lucrărilor de investiții la imobilul din Piaţa Romană nr. 7, care prevăd și spații de parcare subterană multietajată pentru cadre didactice, studenți și personal administrativ.
                             • Renovarea clădirilor Mihai Eminescu și Șerban Vodă, prin depunerea de proiecte de modernizare pentru obținerea de finanțare europeană nerambursabilă.
                             • Renovarea şi modernizarea generală a căminelor studenţești Tei C1 și Vitan, pentru mărirea gradului de confort al studenţilor (scăderea numărului de locatari, amplasarea unei cabine de duș în fiecare cameră etc).
                             • Modernizarea clădirilor ASE prin atragerea de investiții private. Amfiteatrele și sălile de curs vor prelua numele companiilor care au contribuit la renovarea acestora.
                             • Reluarea demersurilor de demolare a căminelor Moxa A–C şi de construire a unui cămin studenţesc în Complexul Moxa cu parcare subterană destinată pentru cadre didactice, studenţi și personal administrativ.
                             • Extinderea serviciilor de acces securizat și de monitorizare video în căminele Academiei de Studii Economice din București.
                             • Asigurarea sprijinului financiar pentru construirea unui teren de sport în Complexul Belvedere destinat, în principal, studenților ASE.
                             • Îmbunătăţirea securităţii accesului în căminele ASE pe baza unui sistem de scanare a codului de bare al legitimaţiei de student pentru descurajarea înstrăinării locurilor din cămin.
                             • Finalizarea procesului de intabulare a tuturor clădirilor și terenurilor din patrimoniul universității şi valorificarea eficientă a celor neprofitabile.
                             • Creșterea gradului de confort al căminelor universității prin: reabilitarea termică a căminelor; înnoirea mobilierului în cămine şi cantine; contorizarea consumului de energie electrică pe camere; recondiționarea unor spații de cazare; scăderea numărului de studenți locatari ai unei camere în anumite cămine etc.
                             • Revizuirea planului de pază a tuturor spaţiilor universităţii și îmbunătățirea acestor servicii.

                             Asigurarea sustenabilității financiare a universității noastre și îmbunătăţirea capacităţii de finanțare, pentru perioada 2016-2020, se va realiza prin următoarele acțiuni:

                             • Susținerea demersurilor necesare pentru creșterea finanțării instituționale de bază pentru domeniul științelor economice și încadrarea unor programe la ramurile de științe cu finanțare mai mare decât 1.
                             • Susținerea finanțării instituționale de către CNFIS pe baza unor criterii clare de calitate în cadrul cărora să primeze cercetarea științifică și rezultatele acesteia.
                             • Susținerea îndeplinirii indicatorilor de calitate pentru obţinerea finanţării complementare de la ministerul de resort.
                             • Stabilirea, înaintea concursurilor de admitere, a cuantumurilor taxelor de şcolarizare (valabile pe toată durata unui program de studiu), fundamentate pe costul mediu efectiv de pregătire, în concordanță cu nivelul finanţării bugetare de bază pe student.
                             • Elaborarea unor previziuni multianuale, care să poată susține finanțarea investițiilor prioritare ale Academiei de Studii Economice din București.
                             • Creșterea ponderii veniturilor ce urmează a se obţine din activitatea de cercetare ştiinţifică în totalul veniturilor realizate de universitatea noastră.
                             • Creșterea veniturilor din alte activităţi, atât prin crearea de parteneriate strategice cu mediul economico-social, cât şi prin dezvoltarea altor activităţi conexe, inclusiv prin creşterea capacităţii de accesare a fondurilor europene nerambursabile.
                             • Continuarea asigurării fondurilor necesare pentru cofinanţarea şi prefinanţarea proiectelor cu finanţare din fondurile europene nerambursabile, condiționată de prioritizarea acestora. ASE trebuie să se orienteze către proiecte care vizează practica studenților, pregătirea doctorală și postdoctorală, îmbunătățirea calificării profesionale a cadrelor didactice și modernizarea programelor de studii.
                             • Elaborarea unor proiecte de investiţii în construcţii, renovări și modernizări de obiective bine fundamentate, pentru obţinerea finanţării de la Guvernul României, Banca Mondială, Programele operaționale cu finanțare europeană nerambursabilă etc.
                             • Crearea și dezvoltarea parteneriatelor public-private, pentru finanțarea unor obiective de investiții necesare bunei desfășurări a activității universității noastre.
                             • Asigurarea unei structuri optime a cheltuielilor, în care componenta cheltuieli de personal şi cu acordarea burselor să dețină ponderea cea mai mare, concomitent cu raționalizarea cheltuielilor administrative.
                             • Utilizarea tuturor spațiilor disponibile pentru publicitate, în vederea atragerii de venituri la bugetul universității, conform prevederilor legale.
                             • Iniţierea unor acţiuni de atragere de fonduri din sponsorizări, donații şi împrumuturi bancare (pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, dacă este cazul).
                             • Descentralizarea financiară a programelor de masterat, în condițiile suportării unei regii corecte, fundamentate de Academia de Studii Economice din București.
                             • Raționalizarea costurilor de funcționare a universității prin eliminarea risipei, utilizarea eficientă a resurselor energetice, reducerea costurilor de achiziție și întreținere etc.
                             • Asigurarea veniturilor din activitatea de cercetare finanţată din fonduri publice și private, gestionate de fiecare centru de cercetare, pentru creșterea veniturilor salariaților Academiei de Studii Economice din București și dotarea cu aparatură modernă de cercetare.

                              Academia de Studii Economice din București, aflată în fața unor provocări legate de competiția internă și internațională, își propune să devină polul regional de excelență în educație și cercetare științifică avansată în domeniul științelor economice, administrative și socioumane la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est. Această poziționare presupune un set coerent și inovativ de acțiuni de marketing și PR realizabile în intervalul 2016-2020, care să susțină obiectivele strategice asumate, cele mai importante fiind următoarele:

                              • Elaborarea unui program de comunicare și relaţii publice pentru Academia de Studii Economice din București, definit prin coerenţă, transparenţă, competitivitate şi pro-activitate.
                              • Consolidarea și dezvoltarea compartimentului specializat care să cuprindă și un centru de informații pentru publicul interesat.
                              • Creşterea gradului de utilizare a reţelelor sociale (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin).
                              • Actualizarea, îmbunătățirea și diversificarea materialelor de promovare a ASE Bucureşti.
                              • Extinderea campaniei „Caravana ASE” prin creșterea acoperirii teritoriale naționale și modernizarea instrumentelor de comunicare folosite și realizarea de alte acțiuni importante: luna de promovare a ASE prin televiziunile locale din minimum zece județe de proveniență a studenților și Săptămâna Porților Deschise, în cadrul căreia să se desfășoare, în continuare, Târgul Facultăților.
                              • Dezvoltarea unor colaborări profesionale mai strânse cu liceele și colegiile din București și din țară prin: implicarea ASE în concursurile și olimpiadele școlare; oferirea de stimulente și premii elevilor de elită; organizarea în ASE a unor concursuri pentru elevi, secțiuni la sesiunea științifică studențească și printr-o relație de colaborare și de consultări colegiale cu conducerile și cadrele didactice de profil din învățământul preuniversitar.
                              • Promovarea unor acţiuni împreună cu unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru a face şi mai atractivă oferta de programe de studii universitare. Se va urmări participarea cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din București la activităţile profesionale şi ştiinţifice organizate la nivelul liceelor de specialitate, la olimpiadele şi concursurile naţionale şi la examenele de bacalaureat.
                              • Continuarea încheierii de parteneriate cu instituții culturale și de artă de la nivel național și internațional pentru organizarea de evenimente comune și promovare reciprocă.
                              • Continuarea și extinderea participării la târguri de prezentare a ofertelor educaționale și alte evenimente de profil, în țară și străinătate.
                              • Organizarea și promovarea unor reuniuni periodice și a altor evenimente de interes pentru comunitatea academică și pentru absolvenții ASE.
                              • Realizarea și promovarea unor elemente de identitate vizuală pentru comunitatea ASE și publicul larg. Reînființarea magazinului de produse personalizate al universității.
                              • Creearea unui imn al universității, care să fie promovat cu ocazia manifestărilor organizate de universitatea noastră.
                              • Promovarea Academiei de Studii Economice din București ca furnizor de soluții și modele economice de gândire pentru problemele economice ale României.
                              • Monitorizarea imaginii universității în rândul diferitelor categorii de public-țintă (liceeni, angajatori, absolvenți, studenți, cadre didactice, parteneri etc.).
                              • Acordarea de sprijin pentru creşterea vizibilităţii internaţionale a publicaţiilor Academiei de Studii Economice din București.
                              • Promovarea produselor Editurii Academiei de Studii Economice din București în cadrul târgurilor naționale și internaționale de profil.
                              • Inițierea demersurilor legale pentru includerea Palatului Academiei de Studii Economice într-un circuit turistic al Bucureștiului.
                              • Amplasarea muzeului Academiei de Studii Economice din București în clădirea monument istoric ce urmează a fi renovată în Piața Romană nr. 7.
                              • Participarea Academiei de Studii Economice din București la evenimente culturale (Noaptea Bibliotecilor) și iniţierea unei mese rotunde anuale pe teme culturale în cadrul cărora personalitaţi ştiinţifice şi culturale europene se vor întâlni cu membrii comunității universitare.
                              • Continuarea promovării artei în ASE, prin intermediul expoziției de pictură situată în interiorul și exteriorul clădirii din Piața Romană nr. 6.
                              • Promovarea şi consolidarea imaginii bibliotecii, creşterea credibilităţii acesteia, atragerea și fidelizarea unui număr mai mare de utilizatori prin aplicarea tehnicilor specifice marketingului de bibliotecă.
                              • Continuarea editării colecţiei „Mari personalităţi ale Academiei de Studii Economice din București”, care să aibă distribuție națională.

                               Managementul universităţii va acționa pentru creşterea prestigiului instituţional prin demersurile salariaţilor săi, gândite atât la nivel individual, cât şi colectiv, și va respecta legislația țării, Carta universitară și alte regulamente aprobate de Senatul Academiei de Studii Economice din București.

                                Rectorul reprezintă membrii comunității academice și are obligația asumată de a acționa pentru atingerea intereselor acesteia. Rectorul este cel care va trebui să implementeze programul managerial ales de comunitate, pentru comunitate, alături de comunitate. Rectorul își propune ca toate deciziile să fie bazate pe transparență, participare și performanță.

                                 Acțiunile principale privind promovarea unui management performant, participativ şi transparent, pentru perioada 2016-2020, sunt următoarele:

                                 • Actualizarea strategiei de dezvoltare a universităţii pentru perioada 2016-2020, cu extindere până în 2025, și adaptarea acesteia la noile tendințe ale mediului universitar din România și din Europa.
                                 • Promovarea şi încurajarea următoarelor acţiuni: dialogul permanent cu oamenii şi respectul faţă de opinia fiecăruia; stimularea iniţiativelor personale şi ale colectivelor; creşterea răspunderii fiecăruia pentru activitatea şi opinia sa; respectul faţă de deciziile departamentelor, facultăţilor şi ale celorlalte colective subordonate; respectul pentru munca acelor colegi aflaţi la o vârstă venerabilă şi reconsiderarea atitudinii faţă de pensionari şi profesorii emeriți; respectarea dreptului de proprietate intelectuală etc.
                                 • Promovarea sistemului de management prin obiective şi bugete, corelat cu motivarea diferenţiată a personalului, în funcţie de performanţele obţinute.
                                 • Susținerea, promovarea şi încurajarea eticii universitare.
                                 • Constituirea unei echipe de prorectori, pe baza consultării Senatului universitar. Aceasta se va face ținând cont de competențele și prestigiul profesional al cadrelor didactice în domeniul vizat, precum și de recomandarea fiecărei facultăți.
                                 • Întărirea încrederii în managementul universitar prin comunicare eficace între persoanele de decizie și comunitatea academică, transparența deciziilor luate de Consiliul de Administrație și asigurarea condițiilor optime de muncă pentru toți membrii comunității universitare.
                                 • Promovarea unui management universitar centrat pe rezultate, ca modalitate strategică de realizare a obiectivelor, după o metodologie specifică.
                                 • Încurajarea organizării unor programe de pregătire continuă și a unor acțiuni de tip team building ale departamentelor și colectivelor din universitatea noastră, în centrele din Covasna și Predeal (după finalizarea investiției).
                                 • Debirocratizarea managementului administrativ (birocrația este generată de lipsa de obiective cuantificabile și, implicit, de lipsa răspunderii pentru rezultatele prestației fiecăruia) prin înființarea Biroului Unic pentru primirea solicitărilor din partea unor terțe persoane și eliberarea rapidă de documente către acestea.
                                 • Găsirea unui echilibru între metodologizarea managerială şi birocraţie, având în vedere că orice exces de metodologizare conduce la limitarea autonomiei decizionale şi operaţionale a individului şi a colectivelor de indivizi, după cum orice exces de birocratizare conduce la pasarea responsabilităţii sau lipsa acesteia.
                                 • Flexibilizarea și simplificarea structurii organizatorice a universității, în special în zona administrativă, prin găsirea unui echilibru numeric între personalul didactic și personalul administrativ, acesta din urmă fiind prestator de servicii pentru educație și cercetare.
                                 • Întărirea și profesionalizarea compartimentului juridic prin angajarea de specialiști și transformarea acestuia în direcție, care să includă și componenta de elaborare a regulamentelor, metodologiilor și procedurilor interne.
                                 • Reînființarea direcției administrative care să asigure buna funcționare a activităților specifice din universitatea noastră.
                                 • Dezvoltarea și profesionalizarea direcției de resurse umane, prin angajarea de specialiști în interpretarea legislației în vigoare și realizarea de analize pertinente privind salarizarea personalului universității noastre.
                                 • Reorganizarea și profesionalizarea serviciului de achiziții publice și de urmărire a contractelor, prin angajarea de specialişti în domeniu.
                                 • Profesionalizarea direcției economice prin ocuparea funcțiilor de conducere de către persoanele cele mai bine pregătite și cu experință și angajarea de specialişti în domeniu.
                                 • Înființarea unui compartiment de analize economico-financiare, care să furnizeze factorilor de conducere din Academia de Studii Economice din București, informațiile necesare pentru luarea celor mai bune decizii.
                                 • Promovarea unui stil de colaborare transparent cu Senatul Academiei de Studii Economice din București și respectarea deciziilor legale ale acestuia.
                                 • Îmbunătățirea Regulamentului privind funcționarea Consiliului de Administrație, cu precizarea clară a drepturilor și obligațiilor membrilor acestuia și a procedurilor ce trebuie respectate pentru realizarea documentelor înaintate acestuia spre aprobare.
                                 • Actualizarea fişelor de post ale personalului managerial şi de execuţie din ASE după un model bazat pe: obiective, sarcini, competenţe şi responsabilităţi necesare pentru realizarea acestora.
                                 • Descentralizarea deciziilor către departamente şi facultăţi, prin stabilirea plafoanelor de cheltuieli de către Senatul universitar și Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din București.
                                 • Respectarea principiului egalității de şanse pentru toți membrii comunității universitare.
                                 • Menţinerea sistemului „uşilor deschise” şi a programului liber de audienţe pentru membrii Consiliului de Administrație.
                                 • Promovarea dialogului între Consiliul de Administrație şi personalul administrativ, prin organizarea de întâlniri anuale în care salariații să-și prezinte problemele cu care se confruntă.
                                 • Îmbunătățirea activităţilor de secretariat, prin creșterea capacității de previzionare a personalului din secretariate, astfel încât să poată fi respectate termenele de executare a activităților specifice.

                                  Pentru implementarea programului de management universitar este important să evidențiem resursele de care dispune Academia de Studii Economice din București. Evaluarea și structurarea acestora sunt necesare ca premise esențiale în procesul de fundamentare, elaborare și realizare a obiectivelor stabilite.

                                   Resursele ce stau la baza implementării programului de management universitar sunt compuse din: resurse umane, infrastructură disponibilă și resurse financiare.

                                     În prezent, în Academia de Studii Economice din București sunt angajate 744 de cadre didactice și un cercetător științific, aceștia reprezentând elita profesioniștilor din România în domeniul științelor economice și administrației publice. Structura acestora pe grade didactice este următoarea: 243 #8211; profesori, 225 #8211; conferențiari, 223 – lectori, 53 – asistenți. De asemenea, în universitatea noastră studiază 947 de studenți doctoranzi, din care 339 beneficiază de granturi finanțate de ministerul de resort, care pot fi implicați în activitățile didactice și de cercetare.

                                      Desfășurarea activităților din Academia de Studii Economice din București este asigurată și de 683 de persoane angajate ca personal didactic auxiliar și tehnico-administrativ. Considerăm că structura organizatorică trebuie adaptată noilor cerințe pentru realizarea unui management performant, participativ și transparent.

                                       Ne propunem, pentru perioada 2016-2020, menținerea numărului de cadre didactice și creșterea numărului de cercetători științifici, respectiv atragerea în procesul didactic a celor mai buni specialiști din organizațiile economice publice și private (care să aibă statutul de cadre didactice asociate) și implicarea studenților doctoranzi (în special a celor finanțați de la buget) în activitățile de seminarizare.

                                        Activitățile Academiei de Studii Economice din București se realizează în cadrul a 36  de clădiri (spații de învățământ, cămine, centre teritoriale, săli de sport, cantine etc.). Spațiile de învățământ din ASE sunt dotate cu echipamente tehnice pentru facilitarea procesului didactic (calculatoare, videoproiectoare, instalații termice, mobilier etc.), structura acestora fiind următoarea:

                                        • 78 săli de curs (53 în imobilele din București și 25 în imobilele din centrele teritoriale).
                                        • 99 săli de seminar (90 în imobilele din București și 9 în imobilele din centrele teritoriale).
                                        • 97 săli de laborator (90 în imobilele din București și 7 în imobilele din centrele teritoriale).
                                        • 33 săli de lectură (30 în imobilele din București și 3 în imobilele din centrele teritoriale).

                                        De asemenea, Academia de Studii Economice din București dispune de trei clădiri unde se pot desfășura activități didactice și de cazare:

                                        • Imobilul din Strada Occidentului în care sunt disponibile: cinci săli de lectura, 7 oficii, 9 camere de cazare cu un singur loc, 85 camere de cazare cu două locuri și 7 apartamente.
                                        • Imobilul din Predeal în care sunt disponibile: două amfiteatre, 4 săli de curs și seminarii, o sală pentru proiecție, o bibliotecă, 3 camere pentru laboranți, 33 camere de cazare, 4 apartamente, 3 oficii, 2 săli de mese, o bucătărie.
                                        • Imobilul din Covasna în care sunt disponibile: două săli de conferinţă, 15 garsoniere, două apartamente şi un oficiu pentru bucătărie.

                                        Cazarea studenților, cadrelor didactice și a personalui didactic auxiliar și tehnico-administrativ se asigură în 15 cămine, din care:

                                        • 12 cămine studențești, cu o capacitate totală de 4.969 locuri;
                                        • 3 cămine destinate angajaților ASE, cu o capacitate totală de 528 locuri.

                                        Pentru asigurarea serviciilor de servire a mesei pentru studenți, cadre didactice și a personalui didactic auxiliar și tehnico-administrativ, ASE dispune de 2 cantine:

                                        • Cantina Moxa, cu o capacitate maximă de 250 locuri și 3.700 porții/zi;
                                        • Cantina Cihoschi, cu o capacitate maximă de 130 locuri și 680 porții/zi.

                                        În cadrul Complexului Moxa funcționează un Cabinet de Medicină Generală, cu trei medici și patru asistenți, precum și un Cabinet Stomatologic, cu patru medici și un asistent.

                                         Academia de Studii Economice din București deține un complex sportiv modern, dat în folosință în anul 1996, care a beneficiat de o serie de lucrări de modernizare pentru a fi adus la standarde europene, fiind astfel considerat unul dintre cele mai bine dotate din universitățile naționale.

                                          Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice din București are o istorie îndelungată, fiind inaugurată în anul 1913, reprezentând un important monument, atât prin arhitectură, cât și prin fondul de carte disponibil. Cu o capacitate totală de 2.032 de locuri în cele 8 săli de lectură și 2 servicii de împrumut, Biblioteca Centrală oferă un fond de publicații din literatura de specialitate română și străină (peste 90% reprezentând titluri din domeniul economic). De asemenea, Biblioteca Centrală a ASE dispune de o infrastructură modernă prin intermediul Catalogului on-line, prin care se realizează accesul la colecțiile din baza de date (circa 170.000 înregistrări bibliografice), precum și colecția de baze de date internaționale (Jstore, ScinceDirect, ThomsonISI etc.).

                                           În cadrul Academiei de Studii Economice din București funcționează Editura ASE având ca obiectiv editarea manualelor și a lucrărilor de specialitate, o tipografie unde este asigurată tipărirea acestor materiale, precum și a altor lucrări necesare bunei desfășurări a activității didactice și de cercetare.

                                            Academia de Studii Economice din București dispune de o diversă infrastructură informatică, care cuprinde:

                                            • sisteme ce asigură suportul informatizat al activităților de secretariat, contabilitate, personal: sistemul SIMUR, sistemul SIMCE, sistemul EMSYS etc.;
                                            • o gamă variată de produse software specializate, utilizate în procesul de cercetare ştiinţifică și/sau în procesul didactic, furnizate pe baza contractelor încheiate cu diferite companii din domeniul IT, precum: Microsoft, Oracle, IBM;
                                            • portalurile: e-Studenţie (student.ase.ro), Alumni ASE (alumni.ase.ro), respectiv platforma online.ase.ro;
                                            • infrastructura hardware compusă dintr-un număr rezonabil de echipamente IT în toate clădirile universității noastre, atât în spațiile destinate activității didactice, cât și în cele administrative, reprezentate de: sisteme desktop, laptop-uri, imprimante, scannere, multifuncționale, servere, videoproiectoare etc.

                                            De asemenea, Academia de Studii Economice din București editează 29 reviste, dintre care:

                                            • 3 reviste indexate ISI Thomson Reuters: Amfiteatru Economic, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research și Tribuna Juridică;
                                            • 26 reviste indexate BDI.

                                            Activitatea de cercetare din Academia de Studii Economice din București se desfășoară în 23 centre de cercetare dotate cu echipamente care permit realizarea unor cercetări de anvergură pe plan național şi international, și anume: Centrul de Cercetări pentru Entrepreneurship şi Capital Intelectual; Centrul Internaţional de Cercetări în Managementul Public; Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice; Centrul de Cercetări pentru Prognoza Macroeconomică şi Regională; Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor; Centrul Academic de Cercetări în Turism şi Servicii; ECO-INFOSOC #8211; Modelarea şi Informatizarea Proceselor Economico-Sociale; Centrul de Cercetări în Managementul Proiectelor şi Inovare Tehnologică #8211; PM Forum; Centrul de Sondaje şi Anchete; Centrul de Cercetări Avansate pentru Modelare Cibernetică, Microeconomică şi Macroeconomică; Centrul de Cercetări Matematice Avansate Fundamentale şi Aplicative; Centrul de Studii în Contabilitate şi Informatică de Gestiune; Centru pentru Analize şi Politici Economice; Centrul de Cercetări Analize şi Politici Regionale; Centrul de Cercetări Financiar Monetare; Centrul de Cercetări Avansate în Finanțe și Bănci; Centrul Naţional pentru Studii de Management Comparat; Centrul de Cercetări Managementul Afacerilor prin Proiecte; Centrul de Management Operaţional; Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Marketing; Centrul de Cercetări Literare şi Lingvistică Aplicată; Centrul de Cercetări în Relaţii Economice Internaţionale, Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane.

                                             Considerăm că, pentru perioada 2016-2020, Academia de Studii Economice din București trebuie să se orienteze către modernizarea și utilizarea eficientă a infrastructurii de care dispune în prezent și să mobilizeze resurse financiare pentru finalizarea obiectivului de investiții din Strada Piața Romană nr.7.

                                              Resursele financiare ale Academiei de Studii Economice din București previzionate pentru anul 2016 sunt în valoare de 196.055,5 mii lei, din care:

                                              • Venituri din finanțarea instituțională realizată de către ministerul de resort pentru studenții de la programele de licență, masterat și doctorat – 959,5 mii lei.
                                              • Venituri din finanțarea studenților eligibili pentru acordarea de burse – 8.297,5 mii lei.
                                              • Venituri din finanțarea studenților eligibili pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul acestora - 1.469 mii lei.
                                              • Venituri din finanțarea obiectivelor de investiții - 11.594 mii lei.
                                              • Venituri din finanțarea instituțională realizată de către ministerul de resort pentru subvenționarea cheltuielilor aferente căminelor și cantinelor – 6.577 mii lei.
                                              • Venituri din implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

                                              – 30.600 mii lei.

                                              • Venituri din implementarea programelor externe – 3.471 mii lei.
                                              • Venituri din taxe și tarife pentru serviciile universitare – 45.382 mii lei.
                                              • Venituri reprezentând soldul anului precedent – 15.000 mii lei.
                                              • Venituri din activitatea de cercetare științifică – 4.800 mii lei.
                                              • Venituri din activități diverse (regii de cămin, închirieri de spații, sponsorizări, donații, editură etc.) – 4.805,5 mii lei.
                                              • Venituri financiare – 100 mii lei.

                                              Considerăm că, pentru perioada 2016-2020, Academia de Studii Economice din București poate să-și sporească veniturile anuale, prin: susținerea demersurilor pentru acordarea de ministerul de resort a unei finanțări de bază care să fie corelată cu costurile reale ale programelor de studii din domeniul stiințelor economice (urmând ca aceasta să ajungă la aproximativ 3500 lei față de 3009 lei pe student echivalent, cât este în prezent) și încadrarea unor programe de studii în ramurile de științe care beneficiază de coeficienți de cost mai mari de 1; creșterea substanțială a veniturilor din cercetare, în special a celor provenite din contractele de cercetare finanțate din fonduri europene și cu mediul de afaceri și social; creșterea numărului de studenți străini cu taxă; creșterea veniturilor din implementarea programelor externe; sponsorizări, donații și alte activități diverse.


                                              Apasa butonul de mai jos pentru a descarca in intregime programul meu de management dedicat urmatorilor 4 ani.


                                              Dragii mei,
                                              Ma angajez:

                                               poza-nr.2

                                              • Sa intaresc demnitatea profesorului prin actiuni care sa impuna respectul cuvenit profesiei noastre si sa promoveze continuu valorile pe care le impartasim.
                                               • Sa consolidez parteneriatul cu studentii si sa ii sprijin neconditionat in devenirea lor profesionala si personala.
                                                • Sa asigur evolutia sustenabila a comunitatii noastre academice si pozitionarea ei in conformitate cu adevaratul sau potential.
                                                 • Sa actionez cu integritate, autentic si responsabil, pentru imbunatatirea performantei institutiei noastre si pentru cresterea bunastarii societatii in ansamblul ei.

                                                 Asa sa imi ajute Dumnezeu!
                                                 Nicolae Istudor